Research Progress
3D Printing Technology on Bionics
Patent

Inventor(s)

Applicant(s)

Publication info

Bionic irregular micro nano composite structure manufacturing process based on 3D ejection printing technique WANG LI; LUO YU; DUAN HUI; LU BINGHENG; LI LONG; LIU WEI; LIU ZENGZENG; YANG XIAONAN UNIV XI AN JIAOTONG CN104690969 (A)
2015-06-10
3D (three-dimensional) printing technology-based preparation method for personalized bionic vertebral column system CHEN YANG SECOND PEOPLES HOSPITAL SHENZHEN CN103690278 (A)
2014-04-02
Polyether-ether-ketone biomimetic artificial bone 3D printing manufacturing method WU WENZHENG; ZHAO JI; JIANG ZHENHUA; ZHANG HAIBO; ZHAO DI UNIV JILIN CN103707507 (A)
2014-04-09
Bionic bone trabecula lumbar vertebra fusion cage and manufacturing method thereof LI PENG LI PENG CN104706447 (A)
2015-06-17
Bionic bone trabecula cervical vertebral fusion cage and manufacturing method thereof LI PENG LI PENG CN104706446 (A)
2015-06-17
Bionic construction method of artificial organics HE JIANKANG; LIU YAXIONG; CHEN RUOMENG; LI DICHEN; JIN ZHONGMIN UNIV XI AN JIAOTONG CN104382670 (A)
2015-03-04
Personalized bionic composite structure as well as preparation method of composite structure and method for drug screening by using composite structure WANG XIAOHONG 
XU YUFAN
UNIV TSINGHUA CN103756955 (A)
2014-04-30
Bionic gradient knee femoral prosthesis structure and a production method thereof YANG YONGQIANG; SONG CHANGHUI; YU JIAKUO; YANG BO; ZHANG MANHUI UNIV SOUTH CHINA TECH; UNIV PEKING 3RD HOSPITAL CN103584931 (A)
2014-02-19
Method for engraving (three-dimensional) bionic artificial bones in compound bioactive material microdomains LI SE; QIAN KAY KANG; QU TINGYU; AN YUEHUI  BEIJING JIYUAN UNITED BIOLOG TECHNOLOGY CO LTD CN103520771 (A)
2014-01-22 
CN103520771 (B)
2015-04-22
3D BIOMIMETIC, BI-PHASIC KEY FEATURED SCAFFOLD FOR OSTEOCHONDRAL REPAIR   HOLMES BENJAMIN BLAIR [US]; ZHANG LIJIE GRACE [US] GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY A CONGRESSIONALLY CHARTERED NOT FOR PROFIT CORP [US] WO2014144488 (A1)
2014-09-18 
WO2014144488 (A9)
2015-01-29

 

Address: C508 Dingxin Building, Jilin University, 2699 Qianjin Street, Changchun 130012, P. R. China
Copyright © 2020 International Society of Bionic Engineering All Rights Reserved
吉ICP备11002416号-1